Bestemmelser

FASANLUNDEN

Andelsforening.

BESTEMMELSER


se også HUSORDEN

VEDTÆGTER

FOR

ANDELSBOLIGFORENINGEN

FASANLUNDEN


§ 1

 

Navn og hjemsted     Stk. 1    Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fasanlunden.

 

                                    Stk. 2    Foreningens hjemsted er i Favrskov Kommune.

 

 

§ 2

 

Formål                        Stk. 1    Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 33 cc. Hår by, Haldum, beliggende Fasanlunden 1 – 51 og 

                                                 Fasanlunden 2 – 16, 8382 Hinnerup.

 

 

§ 3

 

Medlemmer                Stk. 1    Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år og er myndig, og som betaler den til enhver tid fastsatte

                                                 andelsværdi bestående af indskud med eventuelt tillæg, jf. § 4.

 

                                    Stk. 2    Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har overtaget andelsboligen på tvangsauktion

                                                 som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor

                                                 andelsboligen er videreoverdraget. Denne andelshaver kan ikke fremleje andelsboligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag

                                                 på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen overdrage andelsboligen til en person, som opfylder 

                                                 kravene i stk. 1. Såfremt andelsboligen ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage

                                                 andelsboligen og de vilkår, overtagelsen skal ske på.  Ved overdragelse af andelsboligen efter denne bestemmelse finder § 13, stk. 2, litra B og C, 

                                                 § 14 og § 15 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage

                                                 andelsboligen.

 

§ 4

 

Indskud                      Stk. 1    Indskud udgør et beløb, svarende til kr. 275.000,00 pr. bolig. Samlet indskud udgør kr. 9.350.000,00.

                                 

                                    Stk. 2.   Indskuddet skal indbetales kontant.


§ 5

 

Hæftelse                     Stk. 1    Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jf. dog stk. 2.

 

                                    Stk. 2    For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på

                                                 generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller underpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1

                                                 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom.

 

                                    Stk. 3    En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny andelshaver har overtaget                                                                       andelsboligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

 

 § 6

 

Andel                           Stk. 1    Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

 

                                     Stk. 2    Andelsboligen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-18, ved tvangssalg dog                                                          med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.

 

                                     Stk. 3    Andelsboligen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt

                                                  tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end

                                                  andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for

                                                  afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a, ligesom foreningen

                                                  kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.

                              

                                      Stk. 4    For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i

                                                   stedet for et bortkommet andelsbevis.

 

 § 7

 

Benyttelse af 

andelsboligen                Stk. 1    En andelsbolig må udelukkende benyttes til beboelse. Bestyrelsen kan tillade andelsboligen erhverv, der ikke medfører tilgang af kunder,   

                                                   ombygning af andelsboligen og skiltning, såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere, og det er tilladt efter kommunale forskrifter.

 

                                       Stk. 2    Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om

                                                    andelsboligens brug m.v.

 

                                       Stk. 3    Andelshaveren er forpligtet til at flytte ind i andelsboligen og benytte andelsboligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

 

                                       Stk. 4    En andelshaver må kun benytte én andelsbolig i foreningen og er forpligtet til at bebo andelsboligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt

                                                    fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller 

                                                    lignende, hvor andelshaveren har ret til at lade andelsboligen stå tom, overlade brugen til et husstandsmedlem eller fremleje andelsboligen efter                                                      § 11.

 

 § 8

 

Boligafgift                      Stk. 1    Boligafgiftens størrelse beregnes i november/december måned af bestyrelsen/administrator for det kommende regnskabsår/kalenderår og

                                                     gælder fra 1. maj. Endelig fastsættelse sker på førstkommende generalforsamling og er binden for alle andelshavere.

 

 

                                        Stk. 2    Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte andelsbo liger fastsættes efter følgende principper:

 

                                                     A) Boligafgiften fordeles i samme forhold som andelshavernes andel i forenin gens formue, jf. § 6, stk. 1, for så vidt angår:

 

                                                                                                                   udgifter til renter og afdrag på lån,

 

                                                     B) Den resterende del af boligafgiften – ejendomsskatter, renovation, fælles elforbrug, forsikringer, administration, revision, beløb til

                                                          vedligeholdelse og fornyelse m.v.  fordeles med lige store beløb pr. andelsbolig.

 

                                         Stk. 3    En andelshaver er forpligtet til at betale boligafgift, indtil en ny andelshaver har overtaget andelsboligen, og dermed er indtrådt i forpligtigelsen.

 

                                         Stk. 4    Boligafgiften betales månedligt den 1 hverdag i måneden. Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves gebyr svarende til det                                                                              påkravsgebyr, der ifølge lejelovgivningen kan opkræves ved for sen betaling af leje.

 

                                         Stk. 5    Generalforsamlingen kan beslutte, at der ved udførelse af vedligeholdelses-eller forbedringsarbejder skal være mulighed for at gennemføre                                                            fællesarbejde. Ved beslutning om fællesarbejde skal generalforsamlingen vedtage et tillæg til boligafgiften som et engangsbeløb, der skal                                                                betales af de andelshavere, der ikke deltager i fællesarbejdet eller ikke yder en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende arbejdsindsats.                                                                    Engangsbeløbet kan højst udgøre andelshaverens del af den besparelse, der kan opnås ved fællesarbejdet.

 

                                          Stk. 6    Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel til fællesarbejde. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted, arbejdsopgaver samt frist for                                                         tilmelding. Bestyrelsen tilrettelægger arbejdet for de tilmeldte andelshavere.

 

 

 § 9

 

Vedligeholdelse               Stk. 1    En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i andelsboligen, jf. dog stk. 6. Vedligeholdelsespligten omfatter også                                                                     eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til andelsboligen, såsomherunder vedligeholdelse af varme installation,                                                                   udskiftning af gulve, køkkenborde, el- og vandmålere, HPFI-relæ, ruder, indvendige dele af vinduer og døre, låse samt åbne- og                                                                               lukkemekanismer på døre og vinduer og spejle og porcelæn. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes                                                             slid og ælde.

 

                                          Stk. 2    En andelshaver er forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller områder, som er knyttet til andelsboligen med særskilt brugsret for                                                                         andelshaveren, såsom pulterrum, kælderrum, altan, terrasse, have og lign. For så vidt angår altan, rum og områder i bygninger omfatter                                                                   vedligeholdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige overflader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for                                                                             vedligeholdelsen af sådanne områder.

 

                                           Stk. 3    En andelshaver er forpligtet til at vedligeholde det til andelsboligen knyttede haveareal. Vedligeholdelsespligten omfatter også nødvendig                                                                udskiftning af bygningsdele, såsom udskiftning af udvendige vandhaner, udvendige elkontakter og udvendige lamper. Generalforsamlingen                                                              kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af disse områder og for fælles eller egne hegn.

 

 

                                           Stk. 4    En andelshaver har pligt til at foretage indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt                                                           andelshaverne.

 

                                           Stk. 5    En andelshaver er forpligtet til at vedligeholde de individuelle forbedringer og forandringer, der er udført i andelsboligen.

 

                                           Stk. 6    Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse end nævnt i stk. 1-5, herunder af bygninger, skure og carporte                                                                  samt fælles anlæg. Andelsboligforeningen er desuden ansvarlig for fælles forsynings‑ og afløbsledninger i andelsboligerne, udskiftning af                                                                etageadskillelsen medmindre udskiftningen er nødvendiggjort af andelshaverens manglende vedligeholdelse af gulvbelægningen og                                                                        udvendig vedligeholdelse samt udskiftning af hele vinduer samt hele døre, der fører ud af andelsboligen. Vedligeholdelsen skal udføres i                                                                  overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan.

 

                                           Stk. 7    Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve vedligeholdelse, der er nødvendig af hensyn til                                                                bygningens stand, foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan                                                                  foreningen få vedligeholdelsesarbejdet udført for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes af foreningen og brugsretten                                                            bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 20.

 

 

§ 10

 

Forandringer                    Stk. 1    En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i andelsboligen, jf. dog stk. 2 og 3. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt                                                         forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Forandringer skal anmeldes                                                                   skriftligt til bestyrelsen senest 5 uger inden de iværksættes.

 

                                          Stk. 2    Ønskes forandringerne udført af hensyn til ældre eller handicappedes særlige behov, kan bestyrelsen betinge forandringernes gennemførelse                                                         af reetablering ved andelshaverens fraflytning.

 

                                          Stk. 3    Vurderer bestyrelsen, at den ansøgte forandring vil stride mod stk. 1, 2. pkt. eller at forandringen vil medføre væsentlige gener for de øvrige                                                             beboere i ejendommen, kan bestyrelsen gøre indsigelse inden 3 uger efter anmeldelsen. Gør bestyrelsen indsigelse, skal iværksættelse af                                                               forandringen udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

                                                       Højden på hæk og hegn må ikke overstige180 cm. Opsætning af hegn skal i øvrigt foretages ud fra de vedtagne rammer for udformning,                                                                 placering og anvendelse af materiale.

 

                                          Stk. 4    En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre, af redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller                                                                           ændre hegn, medmindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en                                                                   anmodning om forandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller stride mod andre andelshaveres                                                                 interesser.

 

                                          Stk. 5    Andelshavere i omkringliggende boliger er forpligtet til at give adgang til boligen, hvis dette er nødvendigt for at udføre forandringen.                                                                         Forandringen skal ske med mindst mulig gene for de berørte andelshavere. Reetablering i de omkringliggende boliger skal ske inden for en                                                             rimelig frist fastsat af bestyrelsen. Adgang til boligen skal varsles med 4 uger.

 

                                          Stk. 6    Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor der kræves byggetilladelse                                                         efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises bestyrelsen, inden arbejdet                                                                         iværksættes.

 

 

§ 11

 

Fremleje                           Stk. 1    En andelshaver, der har boet i andelsboligen i normalt mindst et halvt år, er berettiget til at fremleje eller ‑låne sin andelsbolig med                                                                             bestyrelsens tilladelse. Tilladelse kan kun gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse,                                                               forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode, på normalt højest 2                                                         år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde, såsom svigtende salg. Hvis en                                                         andelshaver har haft sin andelsbolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen minimum ét år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen                                                             skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet, men er ikke ansvarlig for at lejelovgivningen, herunder reglerne om lejens                                                           fastsættelse, overholdes.

 

                                          Stk. 2    Fremleje eller -lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de betingelser, der fastsættes af bestyrelsen.

 

 

§ 12

 

Husorden                          Stk. 1    Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. Sådanne regler er til enhver tid bindende for alle andelshavere, jf.                                                              dog stk. 2.

 

                                           Stk. 2    Uanset bestemmelser om forbud mod husdyrhold er det altid tilladt at holde førerhund.

 

                                           Stk. 3    Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.

 

 

 

 § 13

 

Overdragelse                    Stk. 1    Ønsker en andelshaver at fraflytte sin andelsbolig, er andelshaveren berettiget til at overdrage andelsboligen efter reglerne i stk. 2.                                                                          Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen                                                            har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.


                                           Stk. 2    Fortrinsret til at overtage andelsboligen gives i nedenstående prioriterede rækkefølge til:

 

                                                        A) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, søskende,                                                                     forældre, bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen.

 

                                                        B) En anden andelshaver i foreningen, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten,                                                              går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første punktum er betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers                                                                          andelsbolig frigøres, således at denne andelsbolig først tilbydes til de indtegnede på ventelisterne i overensstemmelse med reglerne i litra                                                                B og C og derefter til den person, der indstilles af den andelshaver, der flytter ud af andelsboligforeningen, jf. litra D.

 

                                                         C) Andre personer, som efter bestyrelsens skøn er bedst egnet og indskrevet påen ekstern venteliste, eller indkaldt ved annoncering i                                                                           dagspressen eller andre medier. Bestyrelsen skal ved sit skøn lægge vægt på størrelsen af andelsboligen og ansøgerens husstand samt                                                                 på ansøgerens mulighed og holdning til deltagelse i det nødvendige fællesskab. Omkostningerne ved annonceringen afholdes af den                                                                       fraflyttende andelshaver.

 

                                                          D) En anden, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.

 

                                            Stk. 3    Foreningens ventelister skal fremlægges til eftersyn for andelshaverne på den årlige ordinære generalforsamling.

 

                                            Stk. 4    Såfremt der ikke kan findes en erhverver, der vil betale den maksimalt lovlige pris i henhold til § 14, eller overdrageren ønsker at overdrage                                                             andelsboligen under den maksimalt lovlige pris til personer, der ikke er nævnt i stk. 2, litra A, skal den erhverver, der ønsker at overtage til en                                                           lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet af sit tilbud i 10 hverdage, såfremt nedsættelsen af prisen er mere end 15 % af den udbudte                                                             lovlige pris eksklusiv løsøre. De indtegnede på ventelisterne efter stk. 2, litra B og C skal herefter tilbydes andelsboligen igen til den pris, som                                                           overdrageren har kunnet opnå til anden side med en acceptfrist, der udløber dagen før erhververs vedståelsesfrist udløber. Bestyrelsen kan                                                             beslutte, at de indtegnede på ventelisten, når andelsboligen første gang udbydes til ventelisterne, skal meddele, om de ønsker andelsboligen                                                           tilbudt igen til en lavere pris, hvis andelsboligen ikke kan overdrages til den udbudte lovlige pris efter § 14.

 


§ 13 A

 

                                            Stk. 1    En andelshaver i andelsboligforeningen Fasanlunden kan ved ansøgning til bestyrelsen anmode om at foretage omvendt forældresalg, hvor                                                             andelshaver har ret til at at sælge til barn eller børnebørn, og derved har ret til at blive boende som lejer.

                                                         Når beboeren forlader boligen, skal andelshaveren flytte ind, jvf, § 7, stk. 3, idet andelshaver ellers er forpligtet til at sælge boligen.

                                                         Boligen må ikke genfremlejes

 

 

§ 14

 

Pris                                      Stk. 1    Prisen for andelsboligen skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter stk. 3. Bestyrelsen kan kun                                                                  godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer:


                                                          A) Værdien af andelsboligen opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil                                                                  næste årlige generalforsamling. Andelsboligens pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i                                                                                          andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver samt størrelsen af foreningens                                                                    gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En eventuel                                                                            reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet.                                                                          Reguleringsklausulens formulering skal godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal                                                                    oprettes på en standardformular.

 

                                                              Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i foreningens forhold, som påvirker foreningens formue negativt, såsom et                                                                fald i ejendommens værdi, optagelse af nye lån eller væsentlige kursreguleringer, skal bestyrelsen nedsætte værdien af andelen til den                                                                    maksimalt lovlige pris ifølge andelsboligforeningsloven under hensyntagen til generalforsamlingsbestemte henlæggelser.  

 

                                                         B) Værdien af forbedringer, jf. § 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage.                                                                     Såfremt andelshaveren under byggeriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for                                                                           installationer, såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og afskrives det særskilt betalte vederlag som ovenfor anført.

 

                                                         C) Værdien af forbedringer og anlæg m.v. af det til boligen hørende haveareal fastsættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel                                                                        værdiforringelse.

 

                                                         D) Værdien af inventar der er særskilt tilpasset eller installeret i andelsboligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og                                                                    slitage.

 

                                                         E) Såfremt andelsboligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg eller prisnedslag under hensyn                                                                     hertil.

 

                                            Stk. 2    Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1, litra B‑D fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de                                                                 værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget                                                                   arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet.

 

                                            Stk. 3    Såfremt der samtidig med overdragelse af andelsbolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i                                                             fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende                                                               vederlaget og de øvrige aftalte vilkår.

 

                                            Stk. 4    Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

 

                                            Stk. 5    Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af prisen for forbedringer, inventar og                                                                   løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særligt                                                                         sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.                                                                                 Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes.                                                             Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse                                                                 om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal                                                               tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.

 

 

§ 15

 

Fremgangsmåde                Stk. 1    Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Alle                                                                vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular.                                                                          Overdragelsesaftalen skal bl.a. indeholde en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelsboligen,                                                                forbedringer, inventar og løsøre, og eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand samt andelsboligforeningslovens                                                                                bestemmelser om prisfastsættelse og straf.

                                             

                                            Stk. 2    Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret de dokumenter og nøgleoplysninger, der er krævet i den til enhver tid gældende                                                                   Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter herunder                                                                                   andelsboligforeningens vedtægter, energimærke, seneste årsregnskab og budget, referat af seneste ordinære generalforsamling og                                                                         eventuelle senere ekstraordinære generalforsamling samt vedligeholdelsesplan såfremt en sådan er udarbejdet. Erhververen skal endvidere                                                           have udleveret nøgleoplysningsskemaer om andelsboligen og andelsboligforeningen samt en eventuel erklæring om ændringer i                                                                               nøgleoplysningerne. Foreningen skal udlevere nøgleoplysningsskemaerne til den andelshaver der ønsker at sælge hurtigst muligt og senest                                                           10 arbejdsdage efter anmodning. For nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg løber fristen for udlevering fra det tidspunkt, hvor                                                                       foreningen har modtaget relevant dokumentation fra andelshaveren vedrørende forbedringer, tilpasset løsøre mv. Dokumenterne kan                                                                       udleveres elektronisk og eventuelt gøres tilgængelige på foreningens hjemmeside.

      

                                                         Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i foreningens forhold, som påvirker foreningens formue negativt, såsom et                                                                 fald i ejendommens værdi, væsentlige kursreguleringer eller optagelse af nye lån, er bestyrelsen forpligtet til at udfylde og udlevere erklæring                                                           om væsentlige ændringer i nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen.

 

                                           Stk. 3    Foreningen opkræver et administrationsgebyr på 3.000,00 kr. hos overdrageren. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren                                                                          refunderer udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for                                                                    bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion.

 

                                           Stk. 4    Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt                                                                            overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal erhverver senest 7 hverdage efter aftalens indgåelse enten                                                                        deponere overdragelsessummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/garanterede beløb skal frigives til                                                                                  andelsboligforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen.

 

                                           Stk. 5    Andelsboligforeningen afregner efter fradrag af sine tilgodehavender overdragelsessummen først til eventuelle rettighedshavere, herunder                                                               pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

 

                                           Stk. 6    Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke                                                                     forfalden boligafgift,  efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning med erhververens samtykke sker inden                                                                                        overtagelsesdagen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af eventuelle krav i anledning af                                                            mangler konstateret ved overtagelsen.

 

                                            Stk. 7   Snarest muligt efter erhververens overtagelse af andelsboligen skal erhververen med bestyrelsen gennemgå andelsboligen for at konstatere                                                            eventuelle mangler ved andelsboligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med                                                              andelsboligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i til og med 8 dage fra overtagelsesdagen. Foreningen skal gøre                                                                        erhververens og foreningens eventuelle krav gældende over for sælger senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt erhververen                                                                      forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved                                                                      afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det                                                                          tilkommer. Mangler der ikke har kunnet konstateres inden for fristen, skal erhververen efterfølgende gøre gældende direkte over for                                                                          overdrageren.

 

                                            Stk. 8   Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 4-7 skal afregnes senest 10 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at                                                            beløbet er modtaget fra erhververen.

 

 

§ 16

 

Ubenyttede

andelsboliger                     Stk. 1    Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin andelsbolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i                                                                 strid med bestemmelserne i §§ 13-14, kan bestyrelsen bestemme, hvem der skal overtage andelsboligen, og de vilkår overtagelsen skal ske                                                           på. Ved overdragelse af andelsboligen finder § 13, stk. 2, litra B og C, § 14 og § 15 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er                                                                                 interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen. Andelshaveren skal, indtil andelen er                                                                             overdraget, fortsat opfylde sine forpligtelser overfor foreningen herunder betale boligafgift. Andelshaveren skal endvidere medvirke til                                                                       overdragelse af andelsboligen i fornødent omfang, herunder ryddeliggøre andelsboligen samt udlevere nøgler til andelsboligen til bestyrelsen                                                           på det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved salg af andelsboligen berettiget til at lade en                                                                     ejendomsmægler forestå salget for andelshaverens regning.

 

 

 

§ 17

 

Dødsfald                              Stk. 1    I tilfælde af en andelshavers død er den pågældendes eventuelle ægtefælle berettiget til at fortsætte medlemskab af foreningen og                                                                           beboelse af andelsboligen.

 

                                              Stk. 2    Hvis der ikke efterlades en ægtefælle eller denne ikke ønsker at benytte sin ret efter stk. 1, kan andelsboligen erhverves af nedennævnte                                                                 efter godkendelse af bestyrelsen, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge:

 

                                                          A) Samlever, som indtil dødsfaldet havde fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder.

 

                                                          B) Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre.

 

                                                          C) Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder


                                                          D) Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andelsboligen ved sin død.

 

                                               Stk. 3  Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14‑15 tilsvarende                                                                                  anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14-15 tilsvarende anvendelse, dog bortset                                                              fra § 15, stk. 3‑8 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen.

 

                                               Stk. 4   Er boligen ikke enten overtaget af en af de i stk. 2, litra A-D nævnte personer eller fraflyttet inden 6 måneder efter dødsfaldet, kan                                                                             bestyrelsen efter en konkret vurdering bestemme, hvem der skal overtage andelsboligen og de vilkår, som overtagelsen skal ske på. Det                                                                 indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15. Ved foreningens overdragelse af andelsboligen finder § 13, stk. 2, litra B og C og

                                                           § 14 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage                                                                                 andelsboligen

  

 

§ 18

 

Samlivsophævelse              Stk. 1    Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til                                                               andelsboligen, berettiget til at fortsætte medlemskabet af foreningen og benytte andelsboligen til helårsbolig.

 

                                               Stk. 2    Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der skal overtage                                                                                    andelsboligen, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen.

 

                                               Stk. 3    Ved en ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af andelsboligen skal begge ægtefæller være forpligtet til at lade fortsættende                                                              ægtefælle overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 18, stk.                                                                2, finder §§ 14‑15 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles overtagelse gennem ægtefælleskifte, finder §§ 14-15 tilsvarende                                                                anvendelse, dog bortset fra § 15, stk. 3‑8 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle i disse tilfælde indtræder i tidligere                                                                      andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

 

 

§ 19

 

Opsigelse                              Stk. 1    En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og sin brugsret til andelsboligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§                                                               13‑18 om overdragelse af andelsboligen.

 

 

§ 20

 

Eksklusion                             Stk. 1    En andelshaver kan ekskluderes af foreningen og brugsretten til andelsboligen bringes til ophør af bestyrelsen såfremt andelshaveren:

 

                                                             A) trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art,


                                                             B) groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat                                                                       frist, jf. § 9, stk. 6,

 

                                                             C) optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere,

 

                                                             D) i forbindelse med overdragelse af andelsboligen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen, eller

 

                                                             E) gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.

 

                                                 Stk. 2    Ekskluderes en andelshaver, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelsboligen, og de vilkår overtagelsen skal ske på.                                                                          Afregning finder sted som anført i § 15. Ved overdragelse af andelsboligen finder § 13, stk. 2, litra B og C og § 14 tilsvarende anvendelse.                                                                Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen.

 

                                                 Stk. 3    Andelshaveren skal, indtil andelen er overdraget, fortsat opfylde sine forpligtelser overfor foreningen herunder betale boligafgift.                                                                                Andelshaveren skal endvidere medvirke til overdragelse af andelsboligen i fornødent omfang, herunder ryddeliggøre andelsboligen samt                                                                  udlevere nøgler til andelsboligen til bestyrelsen på det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved                                                                salg af andelsboligen berettiget til at lade en ejendomsmægler forestå salget for andelshaverens regning. Efter salg finder afregning sted                                                                  som anført i § 15.

 

 

§ 21

 

Generalforsamling                 Stk. 1    Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

                                                 Stk. 2    Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med minimum følgende punkter på                                                                          dagsordenen:

 

                                                              1. Valg af dirigent og referant.

 

                                                              2. Bestyrelsens beretning.

 

                                                              3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.

 

                                                              4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af boligafgiften.

 

                                                              5. Forslag

 

                                                              6. Valg

                                                                  a. Formand

                                                                  b. Bestyrelse

                                                                  c. Suppleant

                                                   

                                                              7. Eventuelt

 

                                                  Stk. 3    Ekstraordinær generalforsamling afholdes når det forlanges af:

 

                                                             A) en generalforsamling,

 

                                                             B) et flertal af bestyrelsens medlemmer,

 

                                                             C) 1/4 af andelshaverne eller

                                                               

                                                             D) Administrator

 

                                                                 med angivelse af dagsorden.

 

 

§ 22

 

Indkaldelse m.v.                      Stk. 1    Bestyrelsen indkalder til generalforsamling skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt                                                                     kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordinær                                                                                         generalforsamling og om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved brev eller opslag senest 4 uger før.

 

                                                  Stk. 2    Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før                                                                                                 generalforsamlingen. Der kan ikke indsendes forslag til en ekstraordinær generalforsamling.

 

                                                  Stk. 3    Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på                                                                 lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

 

                                                  Stk. 4    Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller                                                                     myndige husstandsmedlemmer samt lejer i omvendt forældresalgs forhold. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel                                                                     eller personlig rådgiver, der ikke kan tage ordet eller stille forslag. Administrator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen,                                                                   har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

 

                                                   Stk. 5    Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, et myndigt husstandsmedlem, lejer i omvendt                                                                          forældresalgs forhold eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt.

 

 

§ 23

 

Flertal                                         Stk. 1    Beslutninger, der ikke er omfattet af stk. 2, 3 eller 4, kan, såfremt mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, vedtages                                                                         med simpelt flertal.

 

                                                    Stk. 2    Beslutninger om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, om iværksættelse af                                                                     forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvor en beregnet finansiering ud fra ydelsen på et sædvanligt 30-årigt kontantlån ville                                                                   kræve en forhøjelse af boligafgiften på mere end 25 %, om henlæggelse til forbedrings- eller istandsættelsesarbejder med et beløb der                                                                     årligt overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift og om optagelse af afdragsfrie lån, nedsparingslån, rentetilpasningslån uden                                                                                     rentemaksimum eller andre lån, hvor udviklingen i fremtidig ydelser er usikker, og hvor der ikke er et maksimum på fremtidig ydelse, kan                                                                   kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af                                                                     ja- og nejstemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlin­gen, men opnås et flertal på                                                                             mindst 2/3 af ja- og nejstemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages                                                                       med et flertal på mindst 2/3 af ja- og nejstemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

 

                                                    Stk. 3    Beslutning om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige                                                                         stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 4/5 af de                                                                             repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget vedtages endeligt med et                                                                     flertal på mindst 4/5 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

 

                                                    Stk. 4    Ændring af vedtægternes § 5 kræver samtykke fra de kreditorer, andelshaverne hæfter personligt overfor.

 

 

§ 24

 

Dirigent m.v.                               Stk. 1    Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

 

                                                     Stk. 2    Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede, skal udleveres til andelshaverne senest én måned                                                                        efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

 

 

§ 25

 

Bestyrelse                                   Stk. 1    Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens                                                                                      beslutninger.

 

 

§ 26

 

Bestyrelsesmedlemmer             Stk. 1    Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2‑4 bestyrelsesmedlemmer  efter generalforsamlingens bestemmelse.

 

                                                     Stk. 2    Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

 

                                                     Stk. 3    De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, så halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver                                                                              ordinær generalforsamling.

 

                                                     Stk. 4    Generalforsamlingen vælger desuden for ét år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

 

                                                     Stk. 5    Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som                                                                    bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg                                                                      kan finde sted.

 

                                                     Stk. 6    Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær og eventuelt en kasserer.

 

                                                     Stk. 7    Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære                                                                                      generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsam­ling.                                                                          Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til valg af supplerende                                                                        bestyrelsemedlemmer for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

 

 

§ 27


                                                     Stk. 1     Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt bestyrelsesmedlemmet eller en person, som denne er                                                                               beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

 

                                                     Stk. 2    Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder. Referatet underskrives af hele bestyrelsen.

 

                                                     Stk. 3    I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

 

§ 28

 

Tegningsret                                 Stk. 1    Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

 

§ 29

 

Administration                            Stk. 1    Generalforsamlingen kan vælge en advokat eller en anden professionel ejendomsadministrator, der har tegnet ansvars- samt                                                                                  garantiforsikring til, som administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver                                                                      tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser.

 

                                                      Stk. 2    Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt en administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration og reglerne i                                                                                   nærværende stk. 3 og 4 finder da anvendelse.

 

                                                      Stk. 3    Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et                                                                                     pengeinstitut, fra hvilken der kun skal kunne foretages hævning ved brug af bank eller netbank ved underskrift fra to                                                                                                   bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med                                                                                         overdragelse af andelsboliger eller andet skal ske direkte til en sådan konto.

 

                                                      Stk. 4    Bestyrelsen kan helt eller delvist overlade bogføringen til et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma, og opkrævning af                                                                                     boligafgift, varetagelse af lønningsregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger til et pengeinstitut. Vælger bestyrelsen selv                                                                       at varetage bogføringen, skal bestyrelsen af sin midte vælge en kasserer, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger,                                                                                             lønningsregnskaber og periodiske betalinger.

 

                                                      Stk. 5    Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner                                                                                     foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsrapporten.

 

 

§ 30

 

Årsrapport                                    Stk. 1    Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og en                                                                                eventuel administrator. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

                                                       Stk. 2    I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling på                                                                                          andelsboligerne, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jf. § 14. Forslaget anføres                                                                      som en note til årsrapporten.


                                                       Stk. 3    Hvert år medtages i budgettet og balancen et beløb til henlæggelse i en fond som en særlig post. Fonden kan efter                                                                                                    generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og fornyelser. Beløbets størrelse                                                                                  fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdien.

 

 

§ 31

 

Revision                                        Stk. 1    Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol.

 

 

§ 32

 

                                                       Stk. 1    Den reviderede og underskrevne årsrapport samt forslag til driftsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den                                                                       ordinære generalforsamling.

 

 

§ 33

 

Opløsning                                     Stk. 1    Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

 

                                                       Stk. 2    Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende                                                                                          andelshavere i forhold til deres andel i foreningens formue.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen.