Husorden

FASANLUNDEN

Andelsforening.

HUSORDEN

Husdyr

Det er kun tilladt at holde ét husdyr (hund eller kat).

Ejeren er forpligtet til at holde husdyret i snor på Andelsforeningens arealer, samt at rydde op efter dyret.

Husdyr må ikke være til gene for andre andelshavere i foreningen.

Af hensyn til mindre børn må fællesarealer ikke anvendes som hunde- eller kattetoilet.

Der bør opsættes trådhegn ved husdyrhold.

Parkering i Fasanlunden

Hver andel råder over 1 privat p-plads markeret med husnummer. Andre køretøjer, herunder campingvogne, arbejdskøretøjer, trailere m.m., må parkeres kortvarigt (3-5 dage) på gæste-parkeringspladserne. Langtidsparkering er ikke tilladt.


Bestyrelsen påpeger, at gæster skal benytte gæste-parkeringspladserne mærket G, som findes hele vejen rundt i Fasanlunden.

Beboerne bedes sørge for at fortælle besøgende om disse gæste-parkeringspladser. For at undgå udstødningsgasser fra køretøjer på terrasser og gennem åbentstående vinduer, opfordres alle til at parkere FORLÆNS på p-pladserne.

Støjende værktøj

Brug af boremaskine og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20

Musik

Afspilning af musik skal finde sted, så det ikke er til gene for øvrige andelshavere.

Bortset fra enkelte undtagelser, bør dette ikke ske efter kl. 23.

Fællesareal / rydelighed

Vedligeholdelse af fællesarealer foregår på fastsatte arbejdsdage.

Der skal til enhver tid være rydeligt omkring husene af hensyn til naboerne.


Der henstilles at ukrudt m.v. luges udvendig ved hække, der grænser op til kørselsveje


Gangarealer mellem eller langs husene skal til enhver tid holdes frie til kørestolsbrugere eller redningsmandskab. Dog undtaget plantekasserne mellem nr. 12 og 14.


Hvis/når kørselsveje eller parkeringspladser har været anvendt til midlertidig placering af byggematerialer, affald eller f.eks. affyring af nytårsskyts, skal disse arealer omgående bringes tilbage til oprindelig tilstand.

Containere

I Fasanlunden er opstillet 6 containere - 3 til papir, aviser o.l. og 3 til plastic, glas og flasker.

I disse containere må kun lægges affald, som de er beregnet til.

Udvendig vedligeholdelse

Al udvendig vedligeholdelse planlægges af bestyrelsen.

Der må kun anvendes materialer indkøbt af bestyrelsen eller efter aftale med bestyrelsen.

Diverse

Det er ikke tilladt at cykle på fællesstierne samt på rampen og de små gangstier. Det er ikke tilladt at vandre på muren.


Det er ikke tilladt at etablere nye redskabsrum, hundegårde eller anden form for tilbygning. Det er dog tilladt at etablere et drivhus på indtil max 1m2. Der skal i hvert enkelt tilfælde ansøges hos bestyrelsen om sådanne tiltag.


Bøgehækkens højde må ikke overstige 180 cm.


Der skal anvendes renovationsstativ fra Reno 7.

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 11. april 2016